Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/354/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 marca 2018 r.

http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=2084&bar_id=1766

 

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 

Mieszkańcy gminy Gietrzwałd znajdujący się w trudnym położeniu lub sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z różnorakich form pomocy świadczonej przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka lub uzyskać informacje o możliwym wsparciu ze strony innych instytucji i organizacji.

Szczegółowe informacje o głównych zadaniach ośrodka podano w odpowiednich zakładkach.

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie