Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka. O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

- zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy nie przekracza kwoty 764 zł.

- zasiłek rodzinny, przysługuje również rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe - tzw. "złotówka za złotówkę"

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego (odpowiednio 674 lub 764 zł.), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

a) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

b) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rodziny wielodzietnej, dodatku z tytułu samotnego wychowywania oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

c) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

 !!! W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
a) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
b) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej;
c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
e) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że: 1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 2) ojciec dziecka jest nieznany, 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
f) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres przysługiwania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a) 18 roku życia lub
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2016 r. wynosi miesięcznie:
a) 95, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jak przyznawany jest zasiłek rodzinny?

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się na okres zasiłkowy, po złożeniu wniosku w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada danego roku do 31 października roku przyszłego;

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

Do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy dołączyć:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
2) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
- prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec nieznany;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu zasądzającym płacone alimenty;
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza nią lub odpis protokołu posiedzenia zwierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującym do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w wersji elektronicznej (w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia) od 01 lipca, a w wersji papierowej od 01 sierpnia

 UWAGA!

 Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie