Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

Gmina Gietrzwałd będzie świadczyła usługi indywidualnego transportu door-to-door w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nazwa własna zadania: Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

Projekt będzie polegał na zapewnieniu rozwiązań transportowych door-to-door przez gminę  Gietrzwałd  (JST)  mieszkańcom  wskazanym  w  grupie  docelowej,  spełniającym określone kryteria wskazane w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door,poprzez  bezpośrednie  świadczenie  usług  transportowych  zakupionym  w  ramach  projektu jednym  minibusem –pojazdem specjalnym do 9 osób. Do transportu osób zaangażowany będzie jeden kierowca i jeden asystent. W ramach realizacji projektu planuje się zakup jednego minibusa   specjalistycznego,   zakup   paliwa   do   tego   pojazdu,   koszty   serwisowania, ubezpieczeń, zatrudnienie dwóch osób – kierowcy i asystenta.

 

KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR-TO-DOOR W GMINIE GIETRZWAŁD

- Załącznik do Uchwały Nr XXXIV_242_2021

https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=3756

 

REGULAMIN USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR-TO-DOOR

https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=3751

 

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie