Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
- dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
- dodatek przysługuje jednorazowo,w wysokości 1000 zł,
- w przypadku wystapienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu - dodatek przysługuje na każde dziecko,
- dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko). Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

- przysługuje jednemu z rodziców/opiekunów, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie,
- dodatek przyznaje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania,
- kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia  przez  liczbę  wszystkich  dni  kalendarzowych  w tym  miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę,
- w przypadku równoczesnego korzystanie z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek,

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje osobie, jeżeli:
* bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
* podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
* dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
* w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
* korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
- przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
! dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
- dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Wymagane dokumenty:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- akt zgonu rodzica dziecka,
- odpis prawomocnego postanowienia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
- dodatek przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
- dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
- dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczeciem w szkole nowego roku szkolnego, przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
- dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolengo , w wysokości 100 zł na dziecko,
- dodatek płacony jest we wrześniu.

 

DODATKI Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
1. w związku z zamieszkiwaniem  w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły  artystycznej, w której  realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka   lub   osoby   uczącej   się,   legitymującej   się   orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko,
2. w  związku  z dojazdem  z miejsca  zamieszkania  do  miejscowości,  w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także  szkoły  artystycznej,  w której  realizowany  jest  obowiązek  szkolny i obowiązek   nauki   w zakresie   odpowiadającym   nauce   w szkole ponadpodstawowej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko
- dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki.

Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie