Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

"Przez survival do zatrudnienia"

Czytaj więcej:

Załącznik 1                Załącznik 2


uprzejmie informujemy że zaproszenie na zabawe 2019


  Uwaga seniorzy!
W Biesalu powstaje klub dedykowany właśnie Wam.
Klub Seniora!

Jest to miejsce gdzie osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo znajdą dla siebie ciekawe aktywności.
Czeka na Was infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Gorąco zachęcamy do kontaktu z koordynatorem klubu. Dajcie nam znać o swoich potrzebach, pomysłach i oczekiwaniach.
Wstępne zapisy: tel. 89 524-19-11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powstanie Klubu dofinansowano z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

klub seniora


  

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
Szczegółowe informacje pod linkiem:
 
 
W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikami GOPS
w Gietrzwałdzie pod tel. 89 524 19 12

 
 


 Więcej informacji kliknij tutaj...


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze /obsługi PRACOWNIK SOCJALNY - ZASTĘPSTWO

Czytaj dalej...


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze: PRACOWNIK SOCJALNY - ZASTĘPSTWO


"Możliwość likwidacji Barier"

Czytaj dalej...Realizacja projektu "Sposób na naukę" od 01.03.2019r. - 31.03.2020r.

Czytaj więcej...


Bez tytułu
 


Karta Dużej Rodziny 2019

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
  w danej placówce;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek
o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu . Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,40 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 83 8857 1067 3001 0000 0257 0001. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna – plastikowa), nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr83 8857 1067 3001 0000 0257 0001.W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 , tel. (89) 524 19 11.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami i informacjami
w linku poniżej

Kliknij tutaj....


 projekt niepełnosprawnii 111


Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie